Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Havne- og Ordensreglement for Lemvig Havn og Lemvig Marina

På denne side finder du reglerne for Lemvig Havn og Marina.

I informationsboksen i højre side ligger reglerne som pdf-fil.

 

Fold alle ud

Regulativets anvendelse

Regulativet er gældende for alle skibe og fartøjer, der anløber Lemvig Havn og Lemvig
Marina.
Ordensreglementet gælder for såvel lystfartøjer og erhvervsskibe med lejet plads, såvel som fartøjer, der anløber Lemvig Havn eller Lemvig Marina for kortere eller længere perioder. Ved både, skibe, joller, lystfartøjer og erhvervsskibe forstås i dette reglement fartøjer, der, uanset størrelse, anvendes til fritidssejllads eller erhverv samt ikke registrerede fartøjer.
Regulativet gælder i øvrigt for alle, der færdes på havneområdet.
De individuelle ordensregler for Lemvig Havn og Lemvig Marina samt standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne og standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og danske fiskerihavne kan ses på Lemvig Kommunes hjemmeside www.lemvig.dk
Ordensreglerne er gældende for hele havnens område, samt dertil hørende landarealer, broer og parkeringspladser mm., der afgrænses som vist på nedenstående kort.
Der henvises i øvrigt til 'Betalingsreglement for Lemvig Havn og Lemvig Marina'.

Lemvig Havn

Lemvig Marina

Anmeldelse

Lemvig Havn er ikke en Schengen-havn. Alle farttøjer skal derfor melde deres ankomst til
Thyborøn Havn, som er Schengen-havn.
Kontrollen i Lemvig varetages af Holstebro Politikreds via døgn-vagthavende på Holstebro
Politigård på telefon 96 10 14 48.
Større skibe, der ønsker at anløbe Lemvig Havn, skal anmelde det til havnefogeden.

Betaling

I Lemvig Havn skal gæstende lyst- og erhvervsfartøjer betale havnepenge i betalingsautomaten i Østershuset straks ved ankomsten.

I Lemvig Marina betales i cashloaderen.

Ophold

Fartøjer tildeles kaj efter tur, men havnefogeden forbeholder sig ret til at bestemme til hvad, af hvem og i hvilken orden kajerne kan benyttes. Fra den anviste plads må der ikke  forhales til noget andet sted i havnen uden havnemyndighedens tilladelse.

Fastliggende fartøjer må acceptere flytning til anden plads, når havnefogeden finder det påkrævet.

Skibsføreren har pligt til at vende sit skilt på den anviste plads, når vedkommende forlader havnen i to eller flere døgn. Hjemkomsttidspunktet kan evt. skrives på skiltet eller meddeles til havnefogeden.

Hvis skibsfører anløber havnen og finder sin faste plads optaget af en gæstesejler, må vedkommende selv finde en anden plads, indtil egen plads er ledig igen.

Slæbejoller, flåder og lign. skal tages om bord på egen båd i havnen.

Uvedkommende færdsel på bådene er forbudt.

Badning i havnebassinerne eller fra havnens moler eller værker eller fra både liggende i havn er forbudt.

På kajanlæggene og på ponton broerne er kun gående færdsel tilladt. Enhver færdsel sker på eget ansvar.

Det påhviler lejerne af bådpladserne at renholde disse og medvirke til, at området i sin helhed fremtræder i ordentlig stand.

Både kajer og broer kan være glatte, når de er fugtige.

Unødigt vandspild skal undgås. Efter endt brug af vandslange skal denne rulles på stativ.

Navn og hjemhavn skal være anført på alle fartøjer, der ligger i havn eller marina.

Alle fartøjer i havnen skal vedligeholdes og anvendes til sejllads. Bruges eller vedligeholdes fartøjet ikke, kan havnefogeden forlange fartøjet fjernet. Efterkommes et påbud om fjernelse ikke, kan havnefogeden fjerne båden for bådejers regning.

Husbåde må ikke ligge i Lemvig Havn.

Tovdimensioner skal være som flg.

Bådvægt Tovdimensioner
For- og agterfortøjninger
Kunstfibertov
0 - 1.000 kg
1.000 kg - 3.000 kg
3.000 kg - 6.000 kg
6.000 kg  10.000 kg

12 mm
14 mm
16 mm
16 mm

Fortøjning mod broen skal ske ved, at der mod pontonbroen afsluttes med en kæde, således tovværket ikke gnaver mod broen og slides over. Hvor tovværket er samlet med metal (sjækler m.v.) isættes en kovs. Såfremt tovværket ikke er ført igennem fjederanordningen, monteres en sikringskæde som sikkerhed for evt. brud på fjeder.

Mod pælen er kæde unødvendig, ligesom fjederanordning kan undlades, afhængig af fortøjningens længde (pælen fjedrer).

Når båden ikke er i havn, skal fortøjningerne være forsvarligt ophængt på bro og agterpæle.
Bådejeren er forpligtet til at sørge for tilstrækkeligt opsyn med båden og dens fortøjninger, at båden er Iænset, fortøjningerne og affjedring i begge sider er i orden og at de er i forsvarlig stand. Når båden sættes på land ved sæsonens slutning, skal fortøjningerne fjernes fra broerne.

Nye fartøjer eller både må ikke henstilles på havnens pladser uden at have en havneplads, men må efter aftale med havnefogeden kølhales og trækkes på land. I hvert tilfælde aftales en given tidsfrist, hvor det pågældende arbejde skal være udført.

Fartøjer, der har ligget vandfyldte i mere end 48 timer, kan uden varsel fjernes af havnemyndigheden på ejerens bekostning.

Ethvert fartøj, som ligger for anker indenfor havneområdet, kan af havnefogeden forlanges fjernet, når det efter havnefogedens skøn ligger i vejen for passagen til og fra havnen.
Vægrer skibsfareren sig for at flytte fartøjet, har havnefogeden ret til, for vedkommendes egen regning, at foranledige flytning af fartøjet.

Besejling

Der henvises til Den Danske Havnelods og søkort nr. 108 Limfjorden.

Overalt i havnen og marinaen gælder for alle fartøjer en hastighedsbegrænsning på 3 knob (5 km/t) eller sikker styrefart.

Angivne vanddybder er altid vejledende og kan variere afhængigt af forskellige vindretninger med efterfølgende ændringer af vanddybden.

Affald

Dagrenovation afleveres i sække på miljøstationen, som Lemvig Havn afhenter.
Genstande af enhver art må ikke kastes i havnene, men skal sorteres og deponeres på miljøstationen.

Der henvises i øvrigt til havnens affaldssorteringsplaner.

Fiskenet, andet grej, kasser, tov, træ, plast etc. skal være med navn og nummer og må kun i rengjort stand og efter aftale med havnefogeden lægges på kaj. Kasser m.m. skal fjernes hurtigst muligt. Grej skal anbringes efter havnefogedens anvisninger.

Ansvar
Pladsejere og gæstefartøjer skal have gyldig ansvarsforsikring inklusiv bjergning.

Alle brugere af såvel land- som vandareal i Lemvig Havn og Lemvig Marina skal på forlangende kunne dokumentere at være i besiddelse af en forsikringsdækning, der i tilfælde af skader på havnene eller 3. mand dækker ansvar.

Alle brugere af Lemvig Havn og Lemvig Marina inklusive skibe, kraner, arbejdskøretøjer og ethvert flydende eller bevægeligt redskab eller fartøj, skal på forlangende dokumentere, at de er i besiddelse af forsikringsdækning, der i tilfælde af skader på havnene eller 3. mand dækker deres ansvar.

Fartøjer henligger helt og fuldt på bådejerens ansvar, ligesom bådejeren helt og fuldt bærer ansvaret for skader på havnene eller 3. mand, som er direkte eller indirekte forårsaget af tilstedeværelsen af bådejerens fartøj. I denne forbindelse gøres specielt opmærksom på, at der i perioder med is vil blive foretaget is-brydning med betydelig risiko for skade på henliggende fartøjer.
Skibsførerne er ansvarlige for den skade, som vedkommendes mandskab eller fartøjet måtte anrette på havneværket eller på havnens ejendele og skal erstatte skadens istandsættelse med de forbundne omkostninger. Skader, der anrettes på broer, bolværk eller andre havneindretninger etc., skal erstattes efter dansk rets almindelige regler.

Ophævelse af tidligere reglementer

Med vedtagelse af dette reglement ophæves "Ordensreglement for Lemvig Marina" godkendt af Lemvig Byråd, den 11. maj 2005 og "Reglement for forvaltning af Lemvig Havn" af marts 2010.

Ikrafttræden
Dette reglement er udfærdiget med hjemmel i:

§ 15 stk. 2 i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012 og godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 18. november 2013.

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne nr. 1146 af 25. november 2004.

Bekendtgørelse nr. 415 af 10. maj 2012 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnens affaldsplaner.

Bekendtgørelsen af det nye ordensreglernent for Lemvig Havn og Lemvig Marina vil blive bragt i Efterretninger for Søfarende fredag den 10. januar 2014 til ikrafttræden den 24. januar 2014.

Nærværende Ordensreglement for Lemvig Havn og Lemvig Marina er godkendt af Kommunalbestyrelsen, den 18. december 2013.

Ansvar
Pladsejere og gæstefartøjer skal have gyldig ansvarsforsikring inklusiv bjergning.

Alle brugere af såvel land- som vandareal i Lemvig Havn og Lemvig Marina skal på forlangende kunne dokumentere at være i besiddelse af en forsikringsdækning, der i tilfælde af skader på havnene eller 3. mand dækker ansvar.

Alle brugere af Lemvig Havn og Lemvig Marina inklusive skibe, kraner, arbejdskøretøjer og ethvert flydende eller bevægeligt redskab eller fartøj, skal på forlangende dokumentere, at de er i besiddelse af forsikringsdækning, der i tilfælde af skader på havnene eller 3. mand dækker deres ansvar.

Fartøjer henligger helt og fuldt på bådejerens ansvar, ligesom bådejeren helt og fuldt bærer ansvaret for skader på havnene eller 3. mand, som er direkte eller indirekte forårsaget af tilstedeværelsen af bådejerens fartøj. I denne forbindelse gøres specielt opmærksom på, at der i perioder med is vil blive foretaget is-brydning med betydelig risiko for skade på henliggende fartøjer.

Skibsførerne er ansvarlige for den skade, som vedkommendes mandskab eller fartøjet måtte anrette på havneværket eller på havnens ejendele og skal erstatte skadens istandsættelse med de forbundne omkostninger. Skader, der anrettes på broer, bolværk eller andre havneindretninger etc., skal erstattes efter dansk rets almindelige regler.